Статистик мэдээ

2013 оны 4-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 5-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 6-р сарын нийтийг хамарсан ажлын статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 6-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 7-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 8-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 9-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 10-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 11-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2013 оны 12-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 1,2-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 3-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 4-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 5-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 6-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 7-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 8-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 9-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 10-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 11-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2014 оны 12-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 01-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 02-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 03-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 04-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 05-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн товч тайлан Тайланг үзэх

2015 оны 06-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 07-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 08-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх

2015 оны 09-р сарын хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик мэдээ Тайланг үзэх