Эрхэм зорилго

Хэлтсийн үйл ажиллагааны зорилго нь хөдөлмөр эрхлэлт, мэргэжлийн боловсрол сургалт, жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих замаар орон нутагт бий болох ажлын байрыг дэмжих үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай үзүүлэхэд оршино.